Seuran säännöt


Voimassa olevat säännöt

Voimassaolon alku 21.5.2024 10:41:42
1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIKUNTA
Yhdistyksen nimi: Menkijärven metsästysseura ry
Kotipaikka: Alajärven kaupunki
Piiri: Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry.
Perustamisaika: 17.09.1973
Seura kuuluu toimialueensa Suomen Metsästäjäliiton piiriin. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.
 
2§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa
1) metsästysmahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen
2) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen
3) edistää turvallista ja eettistä metsästystä ja
4) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuuttansa kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.
Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys
1) hankkii käyttöönsä soveltuvia metsästys- ja riistanhoitoalueita
2) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
3) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun
4) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan
 
3§ SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1.        Koejäsen
2.        Varsinainen jäsen
3.        Kilpailijajäsen
4.        Kunniapuheenjohtaja
5.        Kunniajäsen ja
6.        Kannatusjäsen
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 
4§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU SEKÄ MUUT VELVOLLISUUDET
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana seura voi harkintansa mukaan erottaa koejäsenen. Koejäsen maksaa jäsenmaksun voimassa olevan jäsenmaksun mukaan. Kun koejäsenyys on kestänyt 2 vuotta, koejäsen voidaan päättää ottaa varsinaiseksi jäseneksi, minkä yhteydessä jäsen maksaa seuralle myös liittymismaksun. Koejäsenen on myös osallistuttava seuran talkootöihin.
Jäseniltä perittävän liittymismaksu ja vuotuisen jäsenmaksu suuruudesta päättää vuosikokous.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan hyviä metsästystapoja sekä toimintaa seuran edun mukaisesti ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan vastikkeetta seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden täyden metsästysoikeuden seuran käyttöön. Velvollisuus koskee koko jäsenenä olon aikaa.
Uudet jäsenhakemukset käsitellään sekä vuosikokouksessa sekä kesäkokouksessa. Kesäkokouksessa jäseneksi hakevan henkilön pitää olla paikalla ja maksaa heti jäsenmaksu käteisellä kokouksen loputtua.
Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille, eikä äänioikeutta seuran kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä muistutuslaskusta jäsen erotetaan, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.
 
5§ SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
6§ SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästys koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toiminnallaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysaleen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä.
Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen tai huomautuksen.
Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, jollei erottamisen syynä ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
 
7§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosikokouksen helmi-maaliskuussa. Kokouksen kutsutavan, paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus, ellei siitä ole päätetty vuosikokouksessa. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenen tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Päätetyn ilmoitustavan lisäksi voidaan kokouksesta tiedottaa vapaasti muillakin tavoilla.
1)        yhdistyksen verkkosivuilla tai
2)        kirjallisena ilmoituksen jäsenille tai
3)        sähköisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai niitä vastaavalla tavalla
 
8§ VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)        Kokouksen avaus
2)        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3)        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4)        Hyväksytään työjärjestys,
5)        Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta,
6)        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7)        Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
8)        Päätetään seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt ja valitaan metsästyksen johtajat
9)        Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
10)   Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11)   Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
12)   Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
13)   Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä vaali alkaneelle toimintavuodelle
14)   Käsitellään uudet jäsenhakemukset,
15)   Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
16)   Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilönsä piirikokouksiin,
17)   Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
18)   Päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille ja RHY:lle tehtävistä esityksistä ja
19)   Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
 
 
9§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/19) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä varsinaisista kokouksista on päätetty.
 
10§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jos hallitus niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa. Etä-äänestyksessä ja -vaaleissa menetellään siten, kuin yhdistyksen hyväksymään äänestys- ja vaalijärjestykseen on otettu tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset. Yhdistyksen sääntöjä muuttaessa etäyhteyttä ei kuitenkaan voida käyttää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
11§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntoja hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinpäätös päivitetään sille päivälle, jona se allekirjoitetaan. Allekirjoituksen tekee sillä hetkellä päätösvaltainen hallitus.
 
12§ SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraan edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallituksen vastuukausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 2-8 jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajansa kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
 
13§ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen ja salaisen äänestyksen teknisestä toteutustavasta päättää hallitus. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana.
 
14§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.
 
15§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävä on erityisesti
1) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
2) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallituksen vastuullisia tehtäviä;
3) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran vuosikokous ole asiasta jo päättänyt;
4) vastata seuran jäsenluettelon pitämisen toteuttamisesta;
5) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
6) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
7) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
8) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
9) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoiminnoista mitä säännöissä niistä on määrätty ja
10) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 
16§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaan lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, sen varat luovutetaan Suomen Metsästysliiton piirille, jonka toimialueella seura sijaitsee.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo -Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.